Co nabízíme?

NABÍZENÉ OBLASTI 

 • Vedení účetnictví
 • Komplexní zpracování mezd a personalistika
 • Statistika
 • Operativní evidence
 • Poradenství

Vedení účetnictví

 • vést účetní knihy, a to: účetní deník, hlavní kniha, obratová předvaha, výsledovka, rozvaha. knihy analytické evidence, výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu)
 • provádět zápisy do účetních knih
 • sestavovat měsíční účetní závěrky
 • poskytovat informace o hospodaření na vyžádání
 • zpracovat předané doklady (FD, FV, bankovní výpisy, pokladní doklady, popřípadě ostatní doklady)
 • vypracovat interní doklady a RV (zápočty atd.)
 • evidence majetku
 • účtovat měsíční účetní odpisy majetku
 • zpracovat roční daňové odpisy majetku
 • zpracovat a odeslat přiznání k DPH v termínu do 25. dne následujícího měsíce a sdělení výsledku objednateli
 • evidence k silniční dani, čtvrtletní hlášení výše záloh a vypracování přiznání k silniční dani za příslušný rok
 • zpracovat směrnice o účtování
 • vypracovat dokladové inventury k 31.12.
 • spolupracovat při fyzických inventurách dlouhodobého hmotného majetku
 • zpracovat roční uzávěrku a daňové přiznání
 • zpracovat knihy jízd

Komplexní zpracování mezd a personalistika

 • zpracovávat mzdy k výplatám
 • vést mzdové listy
 • zpracovávat a odevzdávat výkazy soc. zabezpečení a zdravotního pojištění
 • zpracovávat podklady pro výplatu mezd
 • vypracovat potvrzení o zdanitelných příjmech
 • vypracovat potvrzení o výdělku pro účely zaměstnanců ( spořitelny, soudy apod.) zajišťovat přihlášky a odhlášky pracovníků k pojištění
 • zajišťovat výpočet zákonného pojištění organizace včetně projednání na příslušné pojišťovně a sestavení příkazů k úhradě pojistného
 • evidovat čerpání dovolené
 • účtovat nároky pracovníků z pracovního poměru
 • vést osobní evidenci zaměstnanců
 • vést Evidenční listy důchodového zabezpečení
 • provádět roční zúčtování daně
 • vést předepsanou evidenci pracovní neschopnosti
 • vypracovat roční hlášení o vyúčtování daně
 • vypracovat hlášení pracovnímu úřadu ve vztahu k invalidním pracovníkům a poskytnutým dotacím
 • vystavovat zápočtové listy
 • odesílat výplatní pásky dlouhodobě nemocným zaměstnancům a zaměstnancům, se kterými byl ukončen pracovní poměr

Poradenství

 • ekonomické – poskytovat průběžné poradenství především v případech změn v oblasti daňových zákonů, v oblasti norem sociálního a zdravotního pojištění, správy daní a poplatků, vybraných pasáží ZOK, NOZ, zákoníku práce a mezd
 • účetní – informovat o povinnostech účetní jednotky (objednatele) vyplývajících z příslušných předpisů tak, aby účetnictví bylo průkazné a správné. V případě požadavku objednatele odsouhlasit ve spolupráci s ním interní směrnice, účtový rozvrh, oběh účetních dokladů, odpisový plán, způsob oceňování majetku